Regulamin serwisu internetowego „eCashback”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Serwisu Internetowego „eCashback” jest SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibąw Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396646 przez Sąd Rejonowyw Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:1231261907, REGON: 145720851.

1.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z SerwisuInternetowego „eCashback”, składania zamówień, dostarczania zamówionychtowarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnieniaKlienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywaniareklamacji.


1.3. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:


1.3.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnychoraz zamieszkała na terytorium Ukrainy, która dokonuje zakupów w Sklepie,

1.3.2. Konsument – Klient dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanegobezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lubzawodową,

1.3.3. Konto – konto Klienta prowadzone przez Sklep, identyfikowalneindywidualnym loginem, zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłemwskazanym przez Klienta, umożliwiające logowanie do bazy zawierającej daneKlienta służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanychzamówień Klienta,

1.3.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego „eCashback”

1.3.5. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta,

1.3.6. Sklep/Serwis – Serwis Internetowy „eCashback”, działający za pośrednictwemstrony internetowej www.ecashback.eu umożliwiający Klientom zakuptowarów za pośrednictwem sieci Internet,

1.3.7. Administrator płatności – eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIIWydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, nr NIP: 521-31-03-040,REGON: 16341786,

1.4. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej:info@ecashback.eu, formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu,telefonicznie pod tel. 22 113 49 24, pisemnie (adres: SELECTRO Sp. z o.o. ul.Drogowców 7, 39-200 Dębica) lub za pośrednictwem komunikatorów internetowychwskazanych w Serwisie.

1.5. W ramach Serwisu mogą być udostępniane Klientom dodatkowe akcje promocyjneoraz programy lojalnościowe, których warunki będą określać odrębne regulaminy.

2. ZAŁOŻENIE KONTA

2.1. W celu założenia Konta niezbędna jest rejestracja Klienta w Serwisie.

2.2. Rejestracja w celu założenia Konta następuje poprzez wypełnienie formularzarejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: www.ecashback.eu zgodnie zjego treścią. Dane osobowe, jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji orazzałożenia Konta to podanie przez Klienta: (w szczególności: imię i nazwisko, adreszamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Adres pocztyelektronicznej podany w trakcie Rejestracji będzie wykorzystywany jako loginKlienta.

2.3. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych określonych powyżej do formularzarejestracyjnego oraz wybrania opcji „Zarejestruj się” Sklep automatycznie wysyła napodany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomośćo utworzeniu Konta i możliwości zalogowaniu się do Konta. Aby zakończyć procesrejestracji klient musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez użycie linku przesłanegow wiadomości do klienta.

2.4. Klient w każdym czasie ma zapewniony dostęp do Konta, zmiany lub poprawypodanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się do Konta.

2.5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisiezawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przezKlienta żądania usunięcia Konta oraz w innych przypadkach wskazanych wRegulaminie

2.6. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta

2.7. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innymosobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

2.8. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku ewentualnych roszczeńwynikających z przedstawienia przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych wprocesie rejestracji Konta.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sieciInternet i strony internetowej Sklepu.

3.2. W celu skorzystania z opcji zakupu towarów dostępnych w Sklepie Klient powinienposiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynkipoczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwionychwyświetlanie stron internetowych www.

3.3. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: posiadaniekomputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu i zainstalowanąaktualną przeglądarką internetową.

3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem idobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz prawautorskich i własności intelektualnej Właściciela Serwisu oraz osób trzecich. Klientzobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, któramogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu. Klienta obowiązuje zakazdostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Właściciel Serwisu uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jegodziałanie w ramach Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa,prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych),dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienianiniejszego regulaminu. O zablokowaniu Konta Klienta, Klient zostaniepowiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zapodany przez niego wSerwisie.

3.6. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie na wybrane przez siebie towarywyłącznie za pośrednictwem Konta.

3.7. Celem złożenia zamówienia Klient:

3.7.1. dokonuje logowania na swoje Konto,

3.7.2. dokonuje wyboru towaru; wyboru towaru dokonuje się poprzez (a) podanielinku do strony internetowej przedstawiającej towar, (b) wskazanie ilości sztuktowaru, (c) podanie dodatkowych informacji dotyczących towaru np. rozmiar,kolor,

3.7.3. podaje dane adresowe, na które ma nastąpić dostarczenie towaru, jeżeli sąone inne niż przypisane do Konta, z tym, że mogą to być dane adresowewyłącznie obejmujące terytorium Ukrainy,

3.7.4. podaje numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, jeżeli jest on inny niżprzypisany do Konta,

3.7.5. klika przycisk „Wyślij” – w celu wysłania zamówienia do obsługi Serwisu.

3.8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta przypisany do jegoKonta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżelirealizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klientaprzypisany do jego Konta zostanie wysłana informacja o cenie zamówionego towaruoraz kosztach dostawy towaru do Klienta (koszty te są podawane w walucie Euro iuwzględniają podatek VAT). W tym momencie zamówienie w Serwisie przyjmujestatus „Do opłaty”

3.9. Cena towaru w walucie Euro jest przeliczana według kursu kupna PLN/EURpublikowanego na stronie https://www.ing.pl/kursy-walut. Przyjmowany jest kurs ztabeli z dnia poprzedzającego dzień przeliczenia ceny zamówionego towaru.

3.10. Jeżeli Klient akceptuje koszty związane z zamówionym towarem, Klient dokonujeopłaty za złożone zamówienie.

3.11. Z chwilą opłacenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłanazostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia dorealizacji.

3.12. W przypadku gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa zprzyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu, zamówienie zostanie anulowane wcałości lub w części, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomośćwysłaną pocztą elektroniczną.

4. WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

4.1. Towary oferowane przez Sklep nie stanowią oferty handlowej w rozumieniuprzepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Klient w celu dokonania zakupu towarów składa zamówieniezgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.

4.2. Sklep realizuje zamówienia dotyczące wyłącznie dostawy towarów na terytoriumUkrainy.

4.3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizacja płatności wSklepie odbywa się za pośrednictwem Administratora Płatności.

4.4. Sklep nie ma dostępu do danych kart Klienta ani do danych rachunku bankowegoKlienta, dane te przechowuje Administrator Płatności.

4.5. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą lubkredytową akceptowaną przez Administratora Płatności.

4.6. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za zamówienie przy odbiorze towaru.

4.7. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w walucie Euro.

4.8. Klient dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniemsystemu płatności elektronicznej Administratora Płatności zintegrowanej zSerwisem.

4.9. Realizacja zamówienie złożonego przez Klienta rozpocznie się po otrzymaniu przezWłaściciela Serwisu od Administratora Płatności potwierdzenia wykonania pełnejpłatności.

4.10. Płatność za złożone zamówienie musi być dokonana przez Klienta w terminie 12godzin od momentu powiadomienia Klienta poprzez pocztę elektroniczną o koszciezamówienia.

4.11. W przypadku nieopłacenia przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt powyżejzamówienie zostanie anulowane, a Klient zostanie o tym fakcie poinformowanypoprzez widomość przesłaną pocztą elektroniczną.

4.12. Czas dostawy towaru to każdorazowo czas skompletowania zamówieniapowiększony o czas dostawy. Przygotowanie towaru do wysyłki, jak i jego dostawaodbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez Sklepuzależniony jest od dostępności danego towaru.

4.13. Czas dostawy zamówionego i należycie opłaconego towaru zgodnie z warunkamiRegulaminu wynosi 14 dni od opłacenia za towar przez Klienta. Czas ten może ulecwydłużeniu w przypadku problemów z dostępnością towaru. O tej okoliczności Klientzostanie powiadomiony przez Sklep wiadomością wysłaną na jego adres pocztyelektronicznej.

5. RĘKOJMIA I GWARANCJA

5.1. Właściciel Sklepu, jako sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wadfizycznych i prawnych.

5.2. Właściciel Sklepu ponosi wobec Klientów będących konsumentamiodpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnychKodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką,na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmizawarte w Kodeksie Cywilnym.5.3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:

5.3.1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adresinfo@ecashback.eu,

5.3.2. poprzez wypełnianie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,

5.3.3. pisemnie na adres Właściciela Sklepu.

5.4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres email Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okolicznościuzasadniające reklamację.

5.5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Klient powiniendostarczyć wadliwą rzecz do Właściciela Serwisu w celu umożliwienia mu zbadaniarzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lubzłożonego oświadczenia.

5.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przedrozpatrzeniem reklamacji Właściciel Sklepu zwróci się do składającego reklamację ojej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.7. Właściciel Sklepu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail.

5.8. Naprawiony towar odsyłany jest do Klienta na koszt Właściciela Sklepu.

5.9. Klient będący konsumentem ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia odumowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodnościdla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lubnaprawiony przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie wymienił produktuna wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

5.10. Towary sprzedawane przez Właściciela Sklepu mogą być objęte gwarancjąudzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

5.11. Klient, będący konsumentem jest uprawniony do złożenia skargi zapośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.12. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdująsię pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganiesporów konsumenckich”.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827) Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bezpodania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa pod upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł wposiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przezKonsumenta weszła w posiadanie towaru.

6.2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ichczęści.

6.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien sporządzići przesłać do Sklepu na adres: SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul.Drogowców 7, 39-200 Dębica, bądź na adres poczty elektroniczneinfo@ecashback.eu, informację dotyczącą przysługującego Konsumentowi prawaodstąpienia od umowy, przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia oodstąpieniu od umowy, Sklep zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tymkoszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zwybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykłysposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadkunie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji owykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przezSklep przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumentaużyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na innerozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związkuz tym zwrotem.

6.5. Jeżeli Klient będący konsumentem otrzymał zamówiony towar, niezwłocznie, a wkażdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep oodstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać towar na adres: SELECTRO Sp. zo.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica. Termin ten zostaniezachowany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle towar przed upływem 14 dni.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta dochwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodujego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WłaścicielaSklepu - SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200Dębica, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) w celach związanych z prowadzeniem Serwisu i realizacjątransakcji dokonanych za pośrednictwem Serwisu .

7.2. Klient wypełniając formularz rejestracyjny w odpowiednim miejscu, może wyrazićzgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych ( tj.wysyłania informacji o ofertach promocyjnych) przez Właściciela Sklepu - SELECTROSp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica.

7.3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny w odpowiednim miejscu, może wyrazićzgodę na otrzymywanie od Właściciela Sklepu - SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą wDębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica oraz od partnerów biznesowychSELECTRO Sp. z o.o.- informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z2016 r. poz. 1030 ze zm.).

7.4. Właściciel Sklepu informuje, że:

7.4.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest SELECTRO Sp. z o.o. zsiedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, wpisana do rejestruprzedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000396646 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231261907, REGON: 145720851.

7.4.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b)ww. Rozporządzenia, w celu realizacji świadczeń na rzecz Klienta opisanych wniniejszym Regulaminie oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - wcelach prowadzenia działań promocyjno- marketingowych Właściciela Sklepu.

7.4.3. Klienci posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoichdanych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania iprawo do przenoszenia danych.

7.4.4. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.4.5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres realizacji świadczeńna rzecz Klienta opisanych w niniejszym regulaminie oraz w przypadkuwyrażenia zgody na wysyłanie ofert promocyjnych - do momentu jejodwołania.

7.5. Podanie danych osobowych przez Klientów jest fakultatywne, lecz brak ich podaniauniemożliwia korzystanie z Serwisu lub otrzymywanie ofert promocyjnych.

7.6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów zamieszczone są wPolityce Prywatności.

7.4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient może w każdym czasie uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu zapośrednictwem strony internetowej www.ecashback.eu, w formie która umożliwiajego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8.2. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania stronyinternetowej www.ecashback.eu. Szczegóły na temat wykorzystywanych plikówcookies zamieszczone są w Polityce Prywatności.

8.3. Regulamin jest dostępny w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

8.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Regulaminpodlega prawu polskiemu, a prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporówpowstałych na gruncie Regulaminu jest również prawo polskie.

8.5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient,zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisuzawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życiezmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ichopublikowania.

8.6. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ichzestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia wżycie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klientposiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jestzawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu w wiadomości mailowej na adres:info@ecashback.eu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznychw zakresie prowadzenia Konta w Serwisie w terminie 14 dni od odmowy akceptacji.

Regulamin serwisu internetowego „eCashback”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem Serwisu Internetowego „eCashback” jest SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396646 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:1231261907, REGON: 145720851.

1.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego „eCashback”, składania zamówień, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


1.3. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:


1.3.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkała na terytorium Ukrainy, która dokonuje zakupów w Sklepie,

1.3.2. Konsument – Klient dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.3.3. Konto – konto Klienta prowadzone przez Sklep, identyfikowalne indywidualnym loginem, zabezpieczone poufnym, indywidualnym hasłem wskazanym przez Klienta, umożliwiające logowanie do bazy zawierającej dane Klienta służące do realizacji zamówień Klienta oraz historię zrealizowanych zamówień Klienta,

1.3.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego „eCashback”

1.3.5. Rejestracja – procedura zakładania Konta przez Klienta,

1.3.6. Sklep/Serwis – Serwis Internetowy „eCashback”, działający za pośrednictwem strony internetowej www.ecashback.eu umożliwiający Klientom zakup towarów za pośrednictwem sieci Internet,

1.3.7. Administrator płatności – eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Tadeusza Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, nr NIP: 521-31-03-040,REGON: 16341786,

1.4. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@ecashback.eu, formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu, telefonicznie pod tel. 22 113 49 24, pisemnie (adres: SELECTRO Sp. z o.o. ul.Drogowców 7, 39-200 Dębica) lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych wskazanych w Serwisie.

1.5. W ramach Serwisu mogą być udostępniane Klientom dodatkowe akcje promocyjne oraz programy lojalnościowe, których warunki będą określać odrębne regulaminy.

2. ZAŁOŻENIE KONTA

2.1. W celu założenia Konta niezbędna jest rejestracja Klienta w Serwisie.

2.2. Rejestracja w celu założenia Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: www.ecashback.eu zgodnie zjego treścią. Dane osobowe, jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Klienta: (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji będzie wykorzystywany jako login Klienta.

2.3. W wyniku poprawnego wprowadzenia danych określonych powyżej do formularza rejestracyjnego oraz wybrania opcji „Zarejestruj się” Sklep automatycznie wysyła na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość o utworzeniu Konta i możliwości zalogowaniu się do Konta. Aby zakończyć proces rejestracji klient musi potwierdzić swoją tożsamość poprzez użycie linku przesłanego w wiadomości do klienta.

2.4. Klient w każdym czasie ma zapewniony dostęp do Konta, zmiany lub poprawy podanych danych oraz zmiany hasła umożliwiającego logowanie się do Konta.

2.5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie

2.6. Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta

2.7. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

2.8. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku ewentualnych roszczeń wynikających z przedstawienia przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych w procesie rejestracji Konta.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Sklepu.

3.2. W celu skorzystania z opcji zakupu towarów dostępnych w Sklepie Klient powinien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwionych wyświetlanie stron internetowych www.

3.3. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.

3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela Serwisu oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Właściciel Serwisu uprawniony jest do zablokowania Konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych),dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu Konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zapodany przez niego w Serwisie.

3.6. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie na wybrane przez siebie towary wyłącznie za pośrednictwem Konta.

3.7. Celem złożenia zamówienia Klient:

3.7.1. dokonuje logowania na swoje Konto,

3.7.2. dokonuje wyboru towaru; wyboru towaru dokonuje się poprzez (a) podanie linku do strony internetowej przedstawiającej towar, (b) wskazanie ilości sztuk towaru, (c) podanie dodatkowych informacji dotyczących towaru np. rozmiar, kolor,

3.7.3. podaje dane adresowe, na które ma nastąpić dostarczenie towaru, jeżeli są one inne niż przypisane do Konta, z tym, że mogą to być dane adresowe wyłącznie obejmujące terytorium Ukrainy,

3.7.4. podaje numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, jeżeli jest on inny niż przypisany do Konta,

3.7.5. klika przycisk „Wyślij” – w celu wysłania zamówienia do obsługi Serwisu.

3.8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta przypisany do jego Konta zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta przypisany do jego Konta zostanie wysłana informacja o cenie zamówionego towaru oraz kosztach dostawy towaru do Klienta (koszty te są podawane w walucie Euro i uwzględniają podatek VAT). W tym momencie zamówienie w Serwisie przyjmuje status „Do opłaty”

3.9. Cena towaru w walucie Euro jest przeliczana według kursu kupna PLN/EUR publikowanego na stronie https://www.ing.pl/kursy-walut. Przyjmowany jest kurs z tabeli z dnia poprzedzającego dzień przeliczenia ceny zamówionego towaru.

3.10. Jeżeli Klient akceptuje koszty związane z zamówionym towarem, Klient dokonuje opłaty za złożone zamówienie.

3.11. Z chwilą opłacenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.12. W przypadku gdy realizacja części lub całości zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu, zamówienie zostanie anulowane w całości lub w części, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną.

4. WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

4.1. Towary oferowane przez Sklep nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Klient w celu dokonania zakupu towarów składa zamówienie zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 3.

4.2. Sklep realizuje zamówienia dotyczące wyłącznie dostawy towarów na terytorium Ukrainy.

4.3. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa realizacja płatności w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Administratora Płatności.

4.4. Sklep nie ma dostępu do danych kart Klienta ani do danych rachunku bankowego Klienta, dane te przechowuje Administrator Płatności.

4.5. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą lub kredytową akceptowaną przez Administratora Płatności.

4.6. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za zamówienie przy odbiorze towaru.

4.7. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w walucie Euro.

4.8. Klient dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznej z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznej Administratora Płatności zintegrowanej z Serwisem.

4.9. Realizacja zamówienie złożonego przez Klienta rozpocznie się po otrzymaniu przez Właściciela Serwisu od Administratora Płatności potwierdzenia wykonania pełnej płatności.

4.10. Płatność za złożone zamówienie musi być dokonana przez Klienta w terminie 12 godzin od momentu powiadomienia Klienta poprzez pocztę elektroniczną o koszcie zamówienia.

4.11. W przypadku nieopłacenia przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt powyżej zamówienie zostanie anulowane, a Klient zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną pocztą elektroniczną.

4.12. Czas dostawy towaru to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie towaru do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez Sklep uzależniony jest od dostępności danego towaru.

4.13. Czas dostawy zamówionego i należycie opłaconego towaru zgodnie z warunkami Regulaminu wynosi 14 dni od opłacenia za towar przez Klienta. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku problemów z dostępnością towaru. O tej okoliczności Klient zostanie powiadomiony przez Sklep wiadomością wysłaną na jego adres poczty elektronicznej.

5. RĘKOJMIA I GWARANCJA

5.1. Właściciel Sklepu, jako sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

5.2. Właściciel Sklepu ponosi wobec Klientów będących konsumentami odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.5.3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:

5.3.1. w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adresinfo@ecashback.eu,

5.3.2. poprzez wypełnianie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,

5.3.3. pisemnie na adres Właściciela Sklepu.

5.4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres email Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.5. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Klient powinien dostarczyć wadliwą rzecz do Właściciela Serwisu w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

5.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przedrozpatrzeniem reklamacji Właściciel Sklepu zwróci się do składającego reklamację ojej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.7. Właściciel Sklepu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail.

5.8. Naprawiony towar odsyłany jest do Klienta na koszt Właściciela Sklepu.

5.9. Klient będący konsumentem ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

5.10. Towary sprzedawane przez Właściciela Sklepu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

5.11. Klient, będący konsumentem jest uprawniony do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.12. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.827) Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bezpodania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wygasa pod upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł wposiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przezKonsumenta weszła w posiadanie towaru.

6.2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo i chczęści.

6.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien sporządzić i przesłać do Sklepu na adres: SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul.Drogowców 7, 39-200 Dębica, bądź na adres poczty elektroniczneinfo@ecashback.eu, informację dotyczącą przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.4. W przypadku złożenia przez Klienta będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.5. Jeżeli Klient będący konsumentem otrzymał zamówiony towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest odesłać towar na adres: SELECTRO Sp. z.o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle towar przed upływem 14 dni.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu - SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) w celach związanych z prowadzeniem Serwisu i realizacją transakcji dokonanych za pośrednictwem Serwisu .

7.2. Klient wypełniając formularz rejestracyjny w odpowiednim miejscu, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych ( tj.wysyłania informacji o ofertach promocyjnych) przez Właściciela Sklepu - SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica.

7.3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny w odpowiednim miejscu, może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Właściciela Sklepu - SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica oraz od partnerów biznesowych SELECTRO Sp. z o.o.- informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z2016 r. poz. 1030 ze zm.).

7.4. Właściciel Sklepu informuje, że:

7.4.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000396646 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231261907, REGON: 145720851.

7.4.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b)ww. Rozporządzenia, w celu realizacji świadczeń na rzecz Klienta opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - w celach prowadzenia działań promocyjno- marketingowych Właściciela Sklepu.

7.4.3. Klienci posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

7.4.4. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.4.5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres realizacji świadczeń na rzecz Klienta opisanych w niniejszym regulaminie oraz w przypadku wyrażenia zgody na wysyłanie ofert promocyjnych - do momentu jej odwołania.

7.5. Podanie danych osobowych przez Klientów jest fakultatywne, lecz brak ich podaniauniemożliwia korzystanie z Serwisu lub otrzymywanie ofert promocyjnych.

7.6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów zamieszczone są wPolityce Prywatności.

7.4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klient może w każdym czasie uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.ecashback.eu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8.2. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej www.ecashback.eu. Szczegóły na temat wykorzystywanych plików cookies zamieszczone są w Polityce Prywatności.

8.3. Regulamin jest dostępny w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

8.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Regulamin podlega prawu polskiemu, a prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest również prawo polskie.

8.5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy klient, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.

8.6. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia wżycie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Serwisu w wiadomości mailowej na adres:info@ecashback.eu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie w terminie 14 dni od odmowy akceptacji.