Polityka Prywatności serwisów internetowych eCashback

DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowościprawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisuinternetowego wskazanego w pkt. 4;
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowaniaosoby fizycznej.
 3. Operator, Administrator Danych Osobowych Użytkowników – SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicyprzy ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS 0000396646 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231261907, REGON: 145720851.
 4. Serwis - serwisy internetowe umieszczone w domenie internetowej „ecashback.eu”.

INFORMACJE OGOLNE


 1. Operatorem serwisów internetowych jest SELECTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul.Drogowców 7, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem KRS 0000396646 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1231261907, REGON: 145720851.
 2. Operator może pozyskiwać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:2.1. poprzez informacje i dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu;2.2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka");2.3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 3. Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia Użytkownikom Serwisów ochrony ichprywatności, oraz stosuje politykę minimalizacji działań prowadzących do udostępnienia danych oUżytkownikach lub powierzenia podmiotom trzecim przetwarzania takich danych. Operator wdrożył istosuje zasady oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników, wymagane przezRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
 4. Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby zainteresowane mogą się skontaktować zInspektorem we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Operatorapod adresem e-mail info@ecashback.eu; lub pisemnie na adres siedziby Operatora: ul. Drogowców 7,39-200 Dębica, Polska.

FORMULARZE SERWISÓW
 1. Operator przy użyciu formularzy gromadzi i przetwarza wyłącznie informacje i dane osobowe podanedobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane zapisane poprzez formularz są chronione przez Operatora zgodnie z zasadami określonymi wniniejszej Polityce Prywatności.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:4.1 Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu rejestracji i aktywacji Konta wSerwisie eCashback są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych w celuzawarcia umowy z Użytkownikiem oraz wykonywania na rzecz Użytkownika Usług określonychregulaminem tego Serwisu;4.2 Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu rejestracji i aktywacji Konta wSerwisie eCashback mogą być także przetwarzane na cele marketingu (w tym bezpośredniego) usługOperatora – pod warunkiem wyrażenia na to uprzedniej, odrębnej i dobrowolnej zgody.4.3 Dane o użytkowniku (w tym dane osobowe) podane w formularzu kontaktowym w Serwisie eCashback są przetwarzane przez Operatora jako Administratora Danych Osobowych w celuudzielenia odpowiedzi na pytanie oraz prowadzenia korespondencji.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóreusługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do serwisów obsługujących płatnościlub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisów w tym zakresie współpracuje.
 6. W trakcie wypełniania przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisach dane Użytkownika(szczególnie wykorzystywane w procesie logowania oraz inicjowania przelewu) dane Użytkownika sąchronione przed kradzieżą lub przechwyceniem za pomocą szyfrowania przy pomocy certyfikatu SSL.Szyfrowaniu podlega cały proces od logowania na konto do wylogowania z konta (ochronaprzekazywanych danych „end to end”).

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jaknajbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:2.1. czas nadejścia zapytania,2.2. czas wysłania odpowiedzi,2.3. nazwę stacji klienta – w przypadku identyfikacji realizowanej przez protokół HTTP,2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji - w przypadku realizowania przezprotokół HTTP,2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdyprzejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,2.6. informacje o przeglądarce Użytkownika,2.7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane wskazane w pkt. 2 powyżej mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami Serwisów

NEWSLETTER ORAZ KONTAKT Z UŻYTKOWNIKAMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, W TYM MARKETINGBEZPOŚREDNI OPERATORA
 1. Zamówienie od Operatora elektronicznych i bezpłatnych wiadomości o treściach marketingowych (wtym newslettera) nie wymaga wypełnienia odrębnego formularza. Operator na potrzeby przesyłanianewsletterów i pozostałych form marketingu elektronicznego przetwarza następujące daneosobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłaćdanemu czytelnikowi zamówione treści. Imię i nazwisko pozwala zwracać się do Użytkownika wsposób spersonalizowany.
 2. Newslettery zawierają informacje dotyczące Serwisów i usług Operatora (np. promocje, nowe oferty,akcje partnerskie, loterie i konkursy dla użytkowników), niekomercyjne listy (np. życzenia,komentarze osobiste itp.) oraz inne informacje o treści marketingowej, dotyczące usługświadczonych w Serwisach.
 3. Wyrażenie zgody na marketing elektroniczny na adres e-mail jest zawsze dobrowolne. Operator nigdynie uzależnia rejestracji Użytkownika lub aktywacji Konta w Serwisie od wyrażenia zgody naprowadzenie marketingu bezpośredniego na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletterów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody onastępującej treści:Działając jako użytkownik końcowy w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 PrawoTelekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przezOperatora (Selectro Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy) marketingu bezpośredniego z wykorzystaniemtelekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez wysyłanie przez drogą elektroniczną naudostępniony przeze mnie adres e-mail informacji marketingowych i handlowych, które stanowiąjednocześnie zamówioną informację handlową, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 5. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na marketing elektroniczny na podany adrese-mail, która stanowi jednocześnie dla Operatora sprzeciw wobec przetwarzania jego danychosobowych na cele marketingowe, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO. Cofnięcie zgody naotrzymywanie wiadomości stanowiących marketing mailowy (wyrażenie sprzeciwu wobecprzetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego) nie powoduje ograniczenia lubwyłączenia innych usług Operatora.
 6. Cofnięcie zgody na otrzymywanie elektronicznych wiadomości e-mail o treściach marketingowychdokonuje się poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego pola w treści każdej takiejwiadomości. Niezależnie od sposobu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może wkażdej chwili złożyć Operatorowi oświadczenie o sprzeciwie wobec przetwarzania jego danychosobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co dla Operatora będzie równoznaczne zcofnięciem zgody na marketing bezpośredni. Oświadczenie może być złożone w dowolnej firmie,Operator zaleca jednak przesłanie go w wiadomości e-mail na adres e-mail: info@ecashback.eu.
 7. Niezależnie od newslettera lub innych marketingowych wiadomości elektronicznych Operatorzastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których danekontaktowe posiada i które zaakceptowały Politykę Prywatności. Niezapowiedziane wiadomości niestanowiące newslettera odnoszą się bezpośrednio do usług Operatora i działalności jego Serwisóworaz obejmują informacje techniczne (w tym przerwy i zmiany w działaniu Serwisów, nowefunkcjonalności ) i prawno–organizacyjne (w tym informacje o zmianach regulaminów lubprzekształceniach organizacyjnych Operatora).

NUMER TELEFONU UŻYTKOWNIKA I MARKETING TELEFONICZNY NA PODANY NUMER TELEFONU

 1. Numery telefonów podane przez Użytkowników są wykorzystywane na potrzeby świadczeniazamówionych usług, w tym w szczególności weryfikowania i potwierdzania zleceń orazprzekazywaniu Użytkownikowi informacji dotyczących realizacji zlecenia. W takim przypadkuOperator wykonuje zarówno połączenia głosowe, jak i wysyła wiadomości SMS/MMS.
 2. Użytkownik może zezwolić Operatorowi na informowanie o nowych usługach, ofertach, akcjachpromocyjnych, poprzez inicjowanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS napodany numer telefonu. Operator zastrzega, że takie informacje lub oferty mogą stanowić marketingbezpośredni towarów i usług.
 3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji i ofert na podany numer telefonu jest jednoznaczne zwyrażeniem zgody o następującej treści:Działając jako użytkownik końcowy w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 PrawoTelekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) wyrażam zgodę na prowadzenie przezOperatora (Selectro Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy) marketingu bezpośredniego z wykorzystaniemtelekomunikacyjnych urządzeń końcowych, poprzez kierowanie na podany przeze mnie numertelefonu (w formie połączeń głosowych jak i wiadomości SMS/MMS) informacji marketingowych ihandlowych, które stanowią jednocześnie zamówioną informację handlową, o której mowa w art. 10ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz.1030 ze zm.).
 4. Użytkownik nieodpłatnie i w każdym czasie może cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie przezOperatora podanego numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego.

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH O UŻYTKOWNIKACH

 1. Dane o Użytkownikach, w szczególności dane osobowe, są przetwarzane przez Operatora wyłączniew celu, w którym zostały zgromadzone, podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępnianepodmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych aby zapewnić stopieńbezpieczeństwa ochrony danych odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności podmiotówdanych.
 4. Operator w toku wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowychUżytkowników, zapewnia, aby dane osobowe były:4.1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;4.2. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu przetwarzania;4.3. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;4.4. Przechowywane przez okres umożliwiający identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż toniezbędne do celów przetwarzania;4.5. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo
 5. Operator zapewnia wszystkim Użytkownikom Serwisów prawo do:5.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;5.2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;5.3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;5.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;5.5. przenoszenia danych;
 6. Każdy Użytkownik Serwisu posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wobecczynności przetwarzania danych, realizowanych przez Operatora.
 7. Do danych osobowych dostęp mogą uzyskać wyłącznie osoby posiadające wyraźne pisemneupoważnienie Operatora.
 8. Operator informuje, że do danych osobowych dostęp mogą uzyskać również uprawnione organypaństwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organywymiaru sprawiedliwości (w tym policja, prokuratura, sądy).
 9. Operator może mieć obowiązek udzielenia informacji zebranych przez Serwis również innympodmiotom upoważnionym na podstawie zgodnych z prawem żądań i w zakresie wynikającym zżądania.
 10. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Operatora w niezbędnym zakresie:10.1. operatorom systemów płatności elektronicznej;10.2. operatorom pocztowym;10.3. podmiotom realizującym na zlecenie Operatora usługi marketingowe, w tym usługipersonalizacji kontaktu z Użytkownikiem.
 11. Operator dopuszcza powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkowników podmiotomzewnętrznym wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej, prawnej, oraz informatycznejOperatora. Operator może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotomrealizującym na jego zlecenie usługi z zakresu marketingu towarów i usług Operatora. Użytkownikmoże w każdym czasie uzyskać informacje o podmiotach, którym powierzono przetwarzanie danychosobowych, jak również o celu i zakresie powierzenia ich przetwarzania.
 12. Operator zapewnia każdemu Użytkownikowi bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji ozasadach i procedurach przetwarzania oraz ochrony jego danych osobowych. Operator wszczególności informuje Użytkownika o wszelkich zmianach w tym zakresie. Dostęp do informacji jestrealizowany poprzez udostępnienie na stronach Serwisów aktualnego brzmienia Polityki Prywatnościi Polityki Cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi napytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz składać tą drogą wszelkie oświadczenia iżądania w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasiezażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ich zmiany lub poprawienia.
 13. W treści Polityki Prywatności Operator udostępnia Użytkownikowi wszelkie wymagane praweminformacje przed podaniem przez Użytkownika swoich danych osobowych oraz wyrażeniem zgody naich przetwarzanie. Rejestracja Użytkownika lub zamówienie przez niego usługi w Serwisie jestmożliwa wyłącznie po złożeniu przez niego oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności orazoświadczenia o zapoznaniu się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwisy Operatora korzystają z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, któreprzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystaniaze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z którejpochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies orazuzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisów.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystająze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;4.2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi nakażdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, któreprzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia stronyinternetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookiesprzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plikówcookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczajdomyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowaumożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik powinien mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookiesmoże wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów wykorzystywane mogąbyć również przez współpracujących z operatorem Serwisów reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania zplików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, dowyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. W tym celumogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danejstronie
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową GoogleUżytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocynarzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkachmoże uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymidla każdej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019 roku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie.Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na głównychstronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformujeUżytkowników z tygodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem zakresu zmian i daty rozpoczęciaobowiązywania. W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika, umowa o świadczenieusługi elektronicznej rozwiąże się z upływem wskazanego w zawiadomieniu terminu. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na głównych stronachSerwisów.